Basisschool de Kroevert

MR en OR

De medezeggenschapsraad en de ouderraad denken graag mee over de ontwikkeling van De
Kroevert.

MR

De MR wil graag een actieve en herkenbare rol spelen en staat open voor iedereen en alle zaken. De MR vindt het belangrijk dat De Kroevert zich steeds verder ontwikkelt als een professionele organisatie die zich kenmerkt door een open communicatie naar ouders en personeelsleden en waarin alle professionals hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit leerkrachten en ouders die samen een aantal keer per jaar bij elkaar komen om te controleren of de reglementen juist zijn nageleefd door de directie. Daarnaast heeft de MR adviesrecht en/of instemmingsrecht rondom verschillende door de directie voorgestelde beleidsveranderingen.

Wij vinden dat de Kroevert een school moet zijn die je herkent aan de volgende punten:

  1. Veilige en plezierige omgeving waarin kinderen zich thuis voelen en zich ten volle kunnen ontplooien;
  2. Hoge kwaliteit onderwijs: vernieuwingen in lesprogramma's en methodieken en begeleiding van kinderen waarbij individueel het potentieel zo goed mogelijk wordt benut met tijdige signalering van hiaten (en aanpakken daarvoor) en een zorgvuldige voorbereiding op het middelbaar onderwijs;
  3. Een enthousiast team van leerkrachten en directie die zich in een plezierige werkomgeving kunnen ontplooien en er trots op zijn aan de school verbonden te zijn;
  4. Een ondernemend bestuur met visie dat doelgericht de belangen van leerlingen en leerkrachten en daarmee de visie van de school realiseert;
  5. Een school die onderdeel is van de leefkern van Kronenberg en Evertsoord als essentieel onderdeel van de Brede Maatschappelijke Voorziening in het centrum van deze kern;
  6. Open communicatie met enthousiaste en betrokken ouders over onderwijs, projecten en prestaties van het kind en resultaten van de school.

 

De MR wordt namens het team vertegenwoordigd door:

Ineke Geurts-Voermans - ineke.voermans@dynamiek.nu
Inge van de Water - inge.vandewater@dynamiek.nu

 

De MR wordt namens de ouders vertegenwoordigd door:

Kristel van Sundert 
Janneke Appeldoorn 
mr@kroevert.nl 

OR

De OR organiseert activiteiten voor de leerlingen in samenwerking met de school. Onze ouderraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 personen. 

Taken van de ouderraad zijn:

  • Activiteiten organiseren: feestdagen, schoolactiviteiten en ondersteuning bij activiteiten in de klas, zoals carnaval, Goede Doel, activiteitendag, het versieren van de halletjes, infoboekje O.R./Activiteiten, de schoolfotograaf, contactpersoon MR , de intocht van St. Nicolaas, St. Maarten en Koningsdag.
  • Informatievoorziening (brugfunctie): organiseren van voorlichting/thema-avonden, communiceren van relevante informatie via nieuwsbrief, website, e.d..

Bij het begin van elk schooljaar geeft de ouderraad een infoboekje uit om de ouders op de hoogte te brengen van de activiteiten in het komende schooljaar. Je kunt kijken bij welke activiteiten je zin en tijd hebt om mee te helpen. Uiteraard zijn dit ook altijd mooie momenten om eens te zien hoe je kind zich vermaakt en om nader kennis te maken met de school. Het zou dan ook fijn zijn als ieder gezin hier een bijdrage aan levert.

De OR vergadert gemiddeld zeven keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Bij deze vergaderingen zijn een teamlid en een afgevaardigde van de MR aanwezig. De leden van de raad worden gekozen voor een periode van 4 jaar.

Om activiteiten die buiten het gewone onderwijsbudget vallen te kunnen bekostigen, wordt aan alle ouders op basis van vrijwilligheid in de maand december een bijdrage gevraagd. De ouderbijdrage wordt ieder jaar weer opnieuw door de raad vastgesteld en ter goedkeuring aan de ouders voorgelegd. Momenteel is de hoogte van de ouderbijdrage €17,50 per kind.

Zowel ouders als bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar. Na die vier jaar zijn ze weer herkiesbaar. Ouders kunnen zich opgeven via een kieslijst en als daar geen kandidaten uit voort komen, dan worden er ouders persoonlijk benaderd. Voor de bestuursleden wordt een oproep gedaan via de nieuwsbrief. Indien zich hiervoor geen kandidaten melden, worden mensen benaderd. Bij meer dan één kandidaat kiezen de leden van de ouderraad (ouders van de kinderen) de juiste kandidaat. De OR is te bereiken via: or@kroevert.nl.