MR en OR

MR en OR

De medezeggenschapsraad en de ouderraad denken graag mee over de ontwikkeling van De
Kroevert.

MR

De MR wil graag een actieve en herkenbare rol spelen en staat open voor iedereen en alle zaken. De MR vindt het belangrijk dat De Kroevert zich steeds verder ontwikkelt als een professionele organisatie die zich kenmerkt door een open communicatie naar ouders en personeelsleden en waarin alle professionals hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit leerkrachten en ouders die samen een aantal keren per schooljaar bij elkaar komen om te controleren of de reglementen juist zijn nageleefd door de directie. Daarnaast heeft de MR adviesrecht en/of instemmingsrecht rondom verschillende door de directie voorgestelde beleidsveranderingen.

Wij vinden dat De Kroevert een school moet zijn die je herkent aan de volgende punten:

  1. Een veilige en plezierige omgeving waarin kinderen zich thuis voelen en zich ten volle kunnen ontplooien;
  2. Hoge kwaliteit onderwijs: vernieuwingen in lesprogramma's en methodieken en begeleiding van kinderen waarbij individueel het potentieel zo goed mogelijk wordt benut met tijdige signalering van hiaten en extra's (en aanpakken daarvoor) en een zorgvuldige voorbereiding op het middelbaar onderwijs;
  3. Een enthousiast team van leerkrachten en directie dat zich in een plezierige werkomgeving kan ontplooien en er trots op is aan de school verbonden te zijn;
  4. Een ondernemend bestuur met visie dat doelgericht de belangen van leerlingen en leerkrachten en daarmee de visie van de school realiseert;
  5. Een school die onderdeel is van de leefkern van Kronenberg en Evertsoord als essentieel onderdeel van de Brede Maatschappelijke Voorziening in het centrum van deze kern;
  6. Open communicatie met enthousiaste en betrokken ouders over onderwijs, projecten en prestaties van het kind en resultaten van de school.

 

De MR wordt namens het team vertegenwoordigd door:

Sarah Coopmans - sarah.coopmans@dynamiek.nu 
Inge van de Water - inge.vandewater@dynamiek.nu

 

De MR wordt namens de ouders vertegenwoordigd door:

Kristel van Sundert 
Janneke Appeldoorn 
mr@kroevert.nl 

OR

De OR organiseert activiteiten voor de leerlingen in samenwerking met de school. Onze ouderraad bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 personen. 

Taken van de ouderraad zijn:

  • Activiteiten organiseren: feestdagen, schoolactiviteiten en ondersteuning bij activiteiten in de klas, zoals carnaval, het schoolreisje, de schoolfotograaf, contactpersoon MR, de intocht van St. Nicolaas, St. Maarten en Koningsspelen.
  • Informatievoorziening (brugfunctie): organiseren van voorlichting/thema-avonden, communiceren van relevante informatie.

Bij het begin van elk schooljaar geeft de ouderraad een infoboekje uit om de ouders op de hoogte te brengen van de activiteiten in het komende schooljaar. Je kunt kijken bij welke activiteiten je zin en tijd hebt om mee te helpen. Uiteraard zijn dit ook altijd mooie momenten om eens te zien hoe je kind zich vermaakt en om nader kennis te maken met de school. Het zou dan ook fijn zijn als ieder gezin hier een bijdrage aan levert.

Tevens kun je je d.m.v. dit infoboekje opgeven als lid van de ouderraad.

De OR vergadert gemiddeld zeven keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. Bij deze vergaderingen zijn een teamlid en een afgevaardigde van de MR aanwezig. De leden van de raad worden gekozen voor een periode van 4 jaar.

Om activiteiten, die buiten het gewone onderwijsbudget vallen, te kunnen bekostigen, wordt aan alle ouders op basis van vrijwilligheid in de maand januari een bijdrage gevraagd. De ouderbijdrage wordt ieder jaar weer opnieuw door de raad vastgesteld en ter goedkeuring aan de MR voorgelegd. Momenteel is de hoogte van de ouderbijdrage 17,50 euro per kind.

Zowel ouders als bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar. Na die vier jaar zijn ze weer herkiesbaar.

Wanneer geen ouders zich aanmelden via het infoboekje, worden er ouders persoonlijk benaderd.

Bij meer dan één kandidaat kiezen de leden van de ouderraad (ouders van de kinderen) een kandidaat. De OR is te bereiken via: or@kroevert.nl.