Schoolverlaters, schorsing en verwijdering


Naar de schoolgids index


Een leerling verlaat de school op onderstaande tijdstippen

 • Een leerling bij wie naar het oordeel van de directeur van de basisschool de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd verlaat aan het einde van het schooljaar de basisschool, mits hierover met de ouders overeenstemming bestaat.
 • In elk geval verlaat de leerling de basisschool aan het eind van het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van 14 jaar bereikt.
 • Indien een leerling door de daartoe opgerichte commissie een verwijzing krijgt voor het volgen van een speciale school voor basisonderwijs, wordt door de ouders en de betrokken scholen overeenstemming bereikt over het tijdstip van overplaatsing.

Beleid Dynamiek Scholengroep m.b.t. schorsen en verwijderen

Het College van Bestuur besluit over de schorsing en/of de verwijdering van een leerling.

Schorsen

Het College van Bestuur/schooldirectie kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Het College van Bestuur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

Verwijdering

Het kan zijn dat in de loop van het schooljaar blijkt dat de school niet langer de extra begeleiding kan of wil bieden die een leerling nodig heeft. Dynamiek Scholengroep kan besluiten om een leerling te verwijderen wegens onhandelbaar gedrag, wangedrag, of na een ernstig incident, terwijl de ouders het daar niet mee eens zijn.

De verwijdering kan iedere leerling betreffen: zowel leerlingen met een extra ondersteunings-behoefte als leerlingen zonder.

In het kader van de Wet op passend onderwijs mogen scholen een leerling verwijderen als de grenzen van zorg zijn bereikt. Pas als een andere school is gevonden, die de leerling de noodzakelijke ondersteuning kan bieden, kan een leerling worden geweigerd.

Voordat wordt besloten tot verwijdering is het  noodzakelijk dat: ( art. 40 lid 11 WPO)

 • er correspondentie is tussen school/ Dynamiek Scholengroep en ouders over het voornemen tot verwijdering.
 • de betrokken groepsleerkracht is gehoord door het bevoegd gezag.
 • de ouders gehoord zijn voorafgaand aan voorgenomen besluit tot verwijdering.
 • er een  definitief besluit tot verwijdering wordt genomen.
 • het Onderwijskundig rapport is opgesteld voor de ontvangende school.
 • Dynamiek Scholengroep ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is om de leerling  op te nemen. Dit kan ook een school voor SBO of (V)SO zijn.

De juridische middelen die ouders ter beschikking staan om het (voorgenomen) besluit tot verwijdering aan te vechten

 • Binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij Dynamiek Scholengroep.
 • De Onderwijsconsulent inschakelen; zie  www.onderwijsconsulenten.nl
 • Een klacht indienen bij de Landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs Zie

http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/procedures/procedure-bezwaar-toelating-en-verwijdering

 • Beroep instellen/ kort geding aanhangig maken bij de civiele rechter; zie

http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/procedures/procedure-beroep-op-de-civiele-rechter

Dit alles heeft geen schorsende werking.

De Geschillencommissie passend onderwijs acht de volgende elementen van belang:

 • Er is een deugdelijk ontwikkelingsperspectief opgesteld;
 • Er is vervolgens onderzocht welke begeleiding- en ondersteuningsmogelijkheden voor de school resteerden; en
 • Dynamiek is erin geslaagd een andere school bereid te vinden de leerling op te nemen.

Voor toelating tot het SO is, als aangegeven, een TLV vereist, art. 18a lid 6 sub c WPO.

Dynamiek heeft aan de hierboven geschetste voorwaarden voor verwijdering voldaan, als de procedure voor het afgeven van de TLV correct is doorlopen.

De procedure is door het SWVB vastgelegd. Zie:

http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/images/overige_pdf/Toewijzing%20van%20ondersteuning%20en%20het%20afgeven%20van%20TLV%20Sbo%20en%20SO.pdf


Download deze pagina Download de gehele schoolgids