Verlof en verzuim

Schoolverzuim moet zoveel mogelijk vermeden worden. Daar zijn wij het met zijn allen wel over eens. In de eerste plaats omwille van het kind, dat een zo min mogelijk onderbroken leerlijn moet afleggen. Maar ook in het belang van de school. Iedereen weet hoe moeilijk het is voortgang aan het onderwijs te geven als tijdens een griepepidemie bijvoorbeeld een deel van de groep thuis is.


Naar de schoolgids index


Verlofregelingen inzake familieomstandigheden

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties om is niet mogelijk. Wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep van ouders het slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan de directeur van de school voor ten hoogste tien schooldagen toestemming geven voor vakantieverlof (extra verlof).

De leerplichtwet stelt echter beperkingen.

  • Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
  • Het verlof kan slechts één keer voor niet meer dan tien schooldagen per schooljaar worden verleend. Een splitsing naar bijvoorbeeld een verlof van één week is niet toegestaan.

Ter beoordeling van dit verzoek dient een werkgeversverklaring te worden overgelegd waaruit blijkt dat verlof binnen de schoolvakantie niet mogelijk is. In de memorie van toelichting van de leerplichtwet worden twee beroepsgroepen nadrukkelijk genoemd, waarbij het kan voorkomen dat ouders niet in de schoolvakantie met kinderen op vakantie kunnen gaan. Deze beroepsgroepen zijn de horeca en de agrarische sector.

De directeur mag slechts voor gewichtige omstandigheden verlof geven. Hierbij dient u te denken aan huwelijk, begrafenis etc. Een midweekje Center Parcs of een extra dag i.v.m. boekingskorting of omzeilen van files vallen zeker niet onder gewichtige omstandigheden en verzoeken dienen derhalve afgewezen te worden.

Zo’n verzoek moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Aanvraagformulieren kunt u vinden in het ouderhoekje en op onze site.

De beslissingsbevoegdheid voor verlof minder dan 10 schooldagen ligt bij de schooldirecteur en voor meer dan 10 dagen bij de leerplichtambtenaar.

Indien ouders verzoeken om verlof voor meer dan tien schooldagen moeten zij bij de leerplicht- ambtenaar een aanvraagformulier opvragen. Het is raadzaam dit minimaal twee maanden van tevoren in te dienen. Dit in verband met een eventueel in te dienen bezwaarschrift en/of in te stellen beroep.

Indien kinderen, na een afwijzing van verlof, niet aanwezig zijn op school dient de directeur ook deze vorm van ongeoorloofd verzuim terstond te melden aan de leerplichtambtenaar. Tegen ouders die hun kind(eren) om bovengenoemde reden thuis houden wordt zonder meer op grond van de leerplichtwet proces-verbaal opgemaakt.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids