Speciale zorg


Naar de schoolgids index


Om het onderwijs voor het kind zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het kind, houden we een groepsvolgkaart bij. Hierin staat beschreven wat het kind nodig heeft om te kunnen leren, zowel op didactisch maar ook op pedagogisch gebied. Basis hiervoor zijn de toetsgegevens die we hanteren, de observaties van de leerkracht, de gesprekken met de intern begeleider en de gesprekken met de ouders en  de kinderen.

Bij onze instructie gaan we uit van drie niveaus: de instructieafhankelijke leerlingen, de instructiegevoelige leerlingen en de instructieonafhankelijke leerlingen. Afhankelijk van de eerder genoemde observaties en toetsen wordt een kind in een instructiegroep geplaatst en begeleid.

Observaties en toetsen en gesprekken met leerlingen zorgen ervoor dat we een goed beeld hebben van de ontwikkeling van het kind. Niet ieder kind heeft dezelfde begeleiding nodig. Dit kan ook nog verschillen per gebied.
Het kan voorkomen dat kinderen zich, ondanks een intensieve begeleiding, niet voldoende ontwikkelen. Als het om cognitieve ontwikkeling gaat kunnen we gaan werken met een ontwikkelingsperspectief. In het ontwikkelingsperspectief worden doelen voor de kinderen gesteld die hoog, maar ook haalbaar zijn. De ontwikkelingsperspectieven worden met ouders besproken. De leerstof en instructie wordt voor deze leerlingen aangepast.

Ondanks alle kennis die we in huis hebben komt het voor dat we als school handelingsverlegen zijn.  Het kind is dan al besproken met ouders en hulpverlenende instanties en er zijn interventies gedaan maar die zijn niet effectief. In dat geval kunnen we advies vragen aan het ondersteuningsloket.

De begeleiding in de groep wordt besproken met een collega uit het kwaliteitsteam. Heeft een kind meer  begeleiding nodig, dan wordt bekeken hoe de ondersteuning geïntensiveerd kan worden.

 

 

 

Op deze wijze proberen we het doubleren tot een minimum te beperken. Het zittenblijven komt -net als in uw eigen tijd- nog wel voor, maar alleen na zeer zorgvuldige afweging. Mochten ouders en school het niet met elkaar eens zijn over de beslissing zitten blijven of niet, dan is het advies van de school, na uitgebreid overleg met elkaar, bindend.

Basisschool de Kroevert - Kronenberg & Evertsoord

Sommige kinderen hebben extra uitdaging nodig. Binnen Sevenum / Kronenenberg hebben we met de drie scholen samen een peergroep ontwikkeld voor kinderen die hier behoefte aan hebben. Deze vindt plaats op bs de Horizon.  De kinderen van groep 8 mogen deelnemen aan de masterclass, die door het voortgezet onderwijs wordt gefaciliteerd. De selectie voor deze groepen vindt intern plaats.

Voor kinderen die op taalgebied extra uitdaging nodig hebben wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan lessen Spaans, die op de Horizon gegeven worden.

Voor de peergroep, de masterclass en de lessen Spaans geldt dat de kinderen hier op eigen gelegenheid naar toe mogen of door de ouders gebracht worden.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids