Sociaal emotionele ontwikkeling


Naar de schoolgids index


Belangrijk op onze school vinden we dat:

  • kinderen met plezier naar school komen en zich daar prettig voelen
  • er een positief pedagogisch klimaat is; dit is een voorwaarde voor kinderen om goed te functioneren.
  • we kinderen voldoende mogelijkheden bieden om sociale vaardigheden aan te leren.

Om aan bovengenoemde punten te kunnen voldoen, zijn goede afspraken noodzakelijk. Om die reden zijn er regels en afspraken met de kinderen opgesteld.

Deze regels zijn geen doel, maar een middel. Ieder jaar worden ze aan het begin van het schooljaar met de kinderen en ouders (tijdens de info-avond) doorgenomen.

De opgestelde regels en afspraken zijn onze zes schoolregels:

  • in school is het rustig
  • wij luisteren naar elkaar
  • stop is ook echt stop
  • wij zorgen goed voor onze spullen
  • samen spelen, samen werken
  • wij zijn aardig voor elkaar

Om te weten hoe de kinderen zich ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied en om te signaleren of er kinderen zijn die hulp nodig hebben op dit gebied hanteren we SCOL. Dit is een observatie-instrument dat een keer per jaar door de leerkracht wordt ingevuld. Daarnaast vullen de kinderen van groep 6 t/m 8 een vragenlijst in die ook bij SCOL hoort. De gegevens voortvloeiend uit de ingevulde lijsten worden geanalyseerd en besproken in het team, samen met de intern begeleider.
Op het rooster van iedere groep staat sociaal-emotionele ontwikkeling. We maken gebruik van de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’.

Twee keer per jaar wordt verder socitijger ingevuld door de kinderen. Het gebruik van dit middel geeft goed zicht op de plek van de leerling in de klas.

Aan het begin van het schooljaar vragen we ouders om een formulier in te vullen dat gaat over het sociaal-emotionele welbevinden van het kind.  Dit formulier wordt mede gebruikt om aan het begin van het schooljaar met elkaar in gesprek te gaan en samen met de leerling doelen voor het komende jaar te formuleren.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids