Rapportage naar ouders


Naar de schoolgids index


Wij vinden samenwerken met ouders van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Ouders goed informeren over de ontwikkeling van hun kind is hier een onderdeel van. Wij doen dan ook ons best u op de hoogte te houden. 2x per jaar ontvangen de kinderen van groep 3-8 een rapport. Dit is  februari en het einde van het schooljaar. Tijdens de ouder kind gesprekken staan de rapporten en vragen van ouders centraal.
Het eerste gesprek is voor alle leerlingen, het tweede gesprek is op aanvraag.
Groep 8 is een uitzondering. In het eerste advies wordt een preadvies gegeven t.a.v. de vervolgschool voortgezet onderwijs. Voor 1 maart wordt het uiteindelijke advies gegeven.

Indien wenselijk kunnen ouders altijd binnen lopen, een gesprek aanvragen bij de leerkracht of met iemand van het kwaliteitsteam.

De kinderen van groep 1-2 krijgen 2x per jaar een rapport. Dit is in maart en het einde van het schooljaar. Ook de ouders van groep 0, 1 en 2 worden voor een gesprek uitgenodigd.  KIJK!, het leerlingvolgsysteem voor de groepen 1-2 wordt ingevuld en dat wordt met u besproken. Is uw kind nog maar net op school, dan wordt u nog niet uitgenodigd voor deze oudergesprekken. In juni zijn de oudergesprekken op aanvraag.

De leerkracht van uw  kind zal u tijdig informeren indien het op school minder goed gaat. Zij zal u dan tussentijds uitnodigen voor een gesprek. Maar omgekeerd kunt u ook contact opnemen met de leerkracht als u behoefte heeft aan een gesprek.

Leerlingregistratie en privacy

Op school hebben we een dossier van uw kind. In dit dossier zijn slechts gegevens opgenomen die van belang zijn in het kader van de doelstellingen van onze school (zoals gegevens uit het leerlingvolgsysteem, toetsgegevens, verslagen van gesprekken met ouders). Het dossier valt onder verantwoordelijkheid van de directeur. De leerlingenregistratie is slechts toegankelijk voor de personeelsleden die direct betrokken zijn bij het onderwijs en begeleiding van de desbetreffende leerling en de ouders / verzorgers. Verder hebben ook het bevoegd gezag en de inspectie inzage in de leerlingendossiers.

Gegevens uit de leerlingenregistratie worden niet zonder schriftelijke toestemming van de ouders / verzorgers aan andere dan hierboven vernoemde personen of instanties verstrekt.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids