Passend onderwijs


Naar de schoolgids index


De wet Passend Onderwijs

Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Na aanmelding beoordelen we dan ook of we aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. In de meeste gevallen zal dat bij ons op school zijn.

Als er bij de aanmelding al een duidelijke vraag om ondersteuning is, zullen we samen met u onderzoeken of wij die ondersteuning in voldoende mate kunnen bieden, eventueel met extra ondersteuning. Kan dat niet, dan zoeken wij – in overleg met u – een betere plek. Uw kind  komt zo terecht op de school die het best bij hem of haar past.

U meldt uw kind minimaal tien weken voor het begin van het schooljaar (1 augustus) aan. Zes tot tien weken na de aanmelding hoort u van de school of uw kind is toegelaten.

Op 1 august 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan.

De kern van passend onderwijs is:
Het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Daarbij gaat het om maatwerk in het onderwijs voor elk kind met of zonder extra ondersteuning.

De belangrijkste veranderingen door de invoering van deze wet zijn:
Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dat wil zeggen dat elk schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden op de eigen school, of op een andere school in het regulier- of het speciaal onderwijs.

Samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Schoolbesturen maken onderdeel uit van een Samenwerkingsverband.

Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning, die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden.

Dynamiek Scholengroep

Dynamiek scholengroep maakt deel uit van samenwerkingsverband:

                   Passend Onderwijs Noord-Limburg.

De regiogrens van het samenwerkingsverband loopt gelijk met de grenzen van 8 gemeenten:  Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel.

Ons samenwerkingsverband wil bereiken dat er in Noord-Limburg kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar is voor alle kinderen. Extra ondersteuning, voor kinderen die dit nodig hebben, wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool. Scholen en leerkrachten ontwikkelen zich steeds verder om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te kunnen bieden. Scholen kunnen hierbij een beroep doen op de expertise van het speciaal onderwijs. Voor een beperkte groep kinderen blijven speciale voorzieningen in de regio bestaan.

Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.

In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt. Dit plan kunt u lezen via de link:http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/

Elk bestuur bepaalt zelf hoe de extra ondersteuning op de basisschool wordt vormgegeven:
hoe en wanneer ambulante expertise in dialoog met het speciaal onderwijs wordt ingezet,

of er al of niet gemeenschappelijke arrangementen worden ontwikkeld met eigen scholen of in combinatie met andere schoolbesturen.

De werkwijze van Dynamiek Scholengroep

Dynamiek Scholengroep streeft er naar om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden op de school in hun thuis omgeving. Dit gebeurt door te werken in clusters. Onze school maakt onderdeel uit van cluster Oost.

De middelen voor de extra ondersteuning zijn toebedeeld aan de clusters. Op basis van deze gelden wordt aan elk cluster een ondersteuningsteam toegewezen. De clusters hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap t.a.v. de inzet van de ondersteuningsmiddelen en expertise. De totale ondersteuning staat onder leiding van een Bovenschools Ondersteunings Coördinator (BOC-er)

Het ondersteuningsteam van een cluster wordt gevormd door:

de BOC-er, de Intern Begeleiders/leerkrachten Zorg van het cluster, orthopedagoog/GZ-psycholoog van BCO, de Ambulant Begeleiders uit de REC’s 1,2,3 en 4 en Ambulant begeleider van het SBO. Ook teamleden uit het cluster, die gespecialiseerd, zijn kunnen worden ingezet.

Elk cluster kan een beroep doen op de gezinscoach en medewerkers uit de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg.

Bovenschools blijft het Ondersteuningsloket bestaan voor het multidisciplinair bespreken van  leerlingen waarbij:

het zinvol is dat er vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt wat “ondersteuning op maat” moet inhouden.

gedacht wordt aan een mogelijke plaatsing in het SBO of het SO.

alle betrokkenen die ondersteuning aan het kind en/of het gezin bieden samen aan tafel zitten en afspreken wie de regie neemt met als doel: één kind (gezin) één plan.

Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd.

Basisondersteuning:

  • niveau 1:groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht
  • Niveau 2:handelingplan met ondersteuning van de IB-er.

Lichte ondersteuning: 

  • niveau 3: inzet van extra ondersteuningsmiddelen en expertise van het samenwerkingsverband op de eigen school of in combinatie met andere scholen.
  • Niveau 4:plaatsing SBO.

Zware ondersteuning

  • Niveau 5:plaatsing SO.

Basisschool de Kroevert - Kronenberg & Evertsoord

Basisondersteuning betekent dat wij De Kroevert

Ons richten op een vroegtijdige signalering van leer-, opgroei-en opvoedproblemen.
Hiervoor gebruiken we leerlingvolgsystemen.

  • zorgen voor een veilig schoolklimaat.
  • kiezen voor een aanpak die gericht is op sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen.
  • leerlingen met dyslexie specifieke ondersteuning bieden.
  • een afgestemd aanbod bieden voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie.
  • er voor zorgen dat ons gebouw toegankelijk is voor kinderen met een motorische handicap

Onze school  heeft een IB’er. De IB’er coördineert de zorg binnen en buiten school.

Ontwikkelingsperspectief

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelings-mogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief op: een OPP. In het OPP beschrijven wij het uitstroomniveau na groep 8, de te bereiken tussendoelen en de werkwijze.

Het vaststellen van het (OPP) is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Op onze school  betekent dit dus dat er een OPP wordt opgesteld voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen vanaf zorgniveau 3 en voor kinderen die aan het einde van groep 8 zullen uitstromen op groep 7-niveau of lager.

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 3

Extra ondersteuning is nodig als wij met reguliere mogelijkheden niet in staat zijn op een verantwoorde manier passend onderwijs aan uw kind te bieden. Wij bespreken, met uw toestemming, de ondersteuningsbehoefte in het IB-overleg van het cluster. Vaak wordt daar de ondersteuning toegekend. Bij complexere problematieken zal in een interdisciplinair overleg (Ondersteuningsloket) en in afstemming met u, de noodzaak voor extra ondersteuning worden bepaald. De samenstelling van dit interdisciplinair overleg is flexibel. Denk hierbij  aan gespecialiseerde leraren, gedragswetenschappers, orthopedagogen, logopedist en ambulant begeleiders. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van specifieke ondersteuning gericht op het gezin.

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5

Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders vragen deze verklaring bij het Ondersteuningsloket aan, al of niet in samenspraak met de school.

De BOC-er zorgt voor een interdisciplinair overleg. Wettelijk verplicht is de betrokkenheid van een orthopedagoog en een externe deskundige.

Een TLV wordt afgegeven als het basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden; ook niet met extra ondersteuning op niveau 3.

Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de commissie anders heeft  bepaald, tijdelijk van aard.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids