Ouderraad


Naar de schoolgids index


Het doel van de ouderraad is om samen met school activiteiten voor de kinderen te organiseren als kerst, schoolreis, carnaval etc.

Onze oudervereniging bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 personen. Er wordt naar gestreefd uit elke groep één vertegenwoordiger in de oudervereniging zitting te laten hebben.

Taakvelden van de ouderraad zijn:

  • activiteiten: zorgt voor uitvoering van activiteiten t.b.v. feestdagen, schoolactiviteiten en ondersteuning bij activiteiten in de klas.
  • informatievoorziening (brugfunctie): organiseren van voorlichting / thema-avonden, informeren van relevante informatie.

Aan het begin van elk schooljaar brengt de oudervereniging via Isy de ouders op de hoogte van de activiteiten in het komende schooljaar. Door middel van een inschrijf­formulier kunnen ouders zich dan opgeven voor deze activiteiten.

De oudervereniging vergadert gemiddeld 7 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Bij deze vergaderingen zijn een teamlid en een afgevaardigde van de M.R. aanwezig. De leden van de raad worden gekozen voor een periode van 4 jaar.

Tijdens een van haar vergaderingen legt de raad verantwoording aan de ouders af over financiën en het gevoerde beleid.

Om activiteiten, die buiten het gewone onderwijsbudget vallen, te kunnen bekostigen, wordt aan alle ouders op basis van vrijwilligheid in de maand november van het schooljaar een bijdrage gevraagd.

Momenteel is de hoogte van de ouderbijdrage € 17,50 per kind.

Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij een van de leden van de oudervereniging.

Zitting in de ouderraad

Zowel contactouders als bestuursleden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Na die 4 jaar zijn ze weer herkiesbaar.

Contactouders: worden gekozen via ouders van de kinderen uit de betreffende klas. Indien hieruit geen kandidaten naar voren komen, dan worden kandidaten persoonlijk benaderd.

Bestuursleden: oproep via nieuwsbrief / brief dat er een vacature is. Indien zich niet spontaan kandi­daten melden, dan worden mensen benaderd. Bij meer dan één kandidaat kiezen de leden van de oudervereniging (ouders van de kinderen) tijdens de vergadering de juiste kandidaat. Indien er maar één kandidaat is, gaat die de functie vervullen en wordt hier melding van gemaakt.

Deeltaken / contactpersonen  ouderraad

Verkeerscommissie Klussenteam Speciaal Onderwijs
Goede Doel
Website
Infohoekje
Versieren halletjes
Contactpers. busvervoer
Activiteitenoverzicht
Schoolfotograaf Contactpersoon M.R. Contactpersoon Overblijven
Kindermarkt St.maarten St. Nicolaas (Intocht)
Carnaval Koningsdag Activiteitendag

Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij een van de leden van de ouderraad.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids