Medezeggenschapsraad


Naar de schoolgids index


Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven en bestaat uit een vierjaarlijks gekozen afvaardiging van het team en de ouders.

Vanaf januari 2007 is de medezeggenschap onder een nieuwe wet geregeld; de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

De raad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Op onze school bestaat de MR op dit moment uit vier personen, te weten:

Namens de ouders: Loes Houben Namens het Team Inge van de Water
  Guido van den Hombergh   Yvonne Luyten

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids