Ouderraad

.

Het doel van de ouderraad is om de belangen tussen school en ouders te behartigen, samenwerking te stimuleren en in het algemeen de bloei van de school te bevorderen.

Onze ouderraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 personen. Er wordt naar gestreefd uit elke groep één vertegenwoordiger in de ouderraad zitting te laten hebben.

Taakvelden van de ouderraad zijn:

  • organiseren van activiteiten: zorgt voor uitvoering van activiteiten t.b.v. feestdagen, schoolactiviteiten en ondersteuning bij activiteiten in de klas. Zo organiseren wij het brigadieren, carnaval,  Goede Doel, activiteitendag, het versieren van de halletjes, Infoboekje O.R./Activiteiten, de schoolfotograaf, contactpersoon MR , de intocht van St. Nicolaas, St. Maarten en Koninginnedag
  • informatievoorziening (brugfunctie): organiseren van voorlichting / thema-avonden, informeren van relevante informatie via nieuwsbrief,website e.d.

Bij het begin van elk schooljaar geeft de ouderraad  en infoboekje uit om de ouders op de hoogte te brengen van de activiteiten in het komende schooljaar. U kunt kijken bij welke activiteiten u zin en tijd heeft om mee te helpen. Uiteraard zijn dit ook altijd mooie momenten om eens te zien hoe uw kind zich vermaakt en nader kennis te maken met de school. Het zou dan ook fijn zijn als ieder gezin hier een bijdrage aan levert.

De ouderraad  vergadert gemiddeld 7 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Bij deze vergaderingen zijn een teamlid en een afgevaardigde van de M.R. aanwezig. De leden van de raad worden gekozen voor een periode van 4 jaar.


 

 

 

 

 

In het jaarverslag legt de raad verantwoording aan de ouders af over financiën en het gevoerde beleid. Indien gewenst kan er een jaarvergadering belegd worden. De afgelopen jaren was hiervoor onvoldoende animo.

Om activiteiten, die buiten het gewone onderwijsbudget vallen, te kunnen bekostigen, wordt aan alle ouders op basis van vrijwilligheid in de maand december van het schooljaar een bijdrage gevraagd. De ouderbijdrage wordt ieder jaar weer opnieuw door de raad vastgesteld en ter goedkeuring aan de ouders voorgelegd. Momenteel is de hoogte van de ouderbijdrage € 17,50 per kind.

Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij een van de leden van de ouderraad.

Zitting in de ouderraad

Zowel contactouders als bestuursleden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Na die 4 jaar zijn ze weer herkiesbaar. Contactouders: worden gekozen via ouders van de kinderen uit de betreffende klas, via een kieslijst. Indien hieruit geen kandidaten naar voren komen, dan worden kandidaten persoonlijk benaderd.

Dagelijks bestuursleden: oproep via nieuwsbrief / brief dat er een vacature is. Indien zich hiervoor geen kandidaten melden, worden mensen benaderd. Bij meer dan 1 kandidaat kiezen de leden van de ouderraad (ouders van de kinderen) tijdens de juiste kandidaat.

Indien er maar 1 kandidaat is, gaat die de functie vervullen en wordt hier melding van gemaakt van de ouderraad.

Contactpersonen ouderraad

Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij een van de leden van de ouderraad.