Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op scholen (WMS)

De vorige wet Medezeggenschap Onderwijs stamt uit 1992. De wet geldt voor alle van overheidswege bekostigde scholen, met uitzondering van het hoger onderwijs. De betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de school en de grondwettelijke vrijheid van onderwijs zijn de reden geweest van een aparte regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs. Per 1 januari 2007 heeft de WMS de Wet Medezeggenschap in het onderwijs 1992 (WMO) vervangen.

De WMS bevat wettelijke regels voor medezeggenschap in de sectoren van het primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO), waarbij de positie van de medezeggenschapsraden wordt versterkt. De belangrijkste reden voor de nieuwe wet is de lumpsumfinanciering die vanaf 1 augustus 2006 in het PO is ingevoerd. Deze wijze van financiering vergroot de vrijheid van schoolbesturen om te beslissen hoe het beschikbare budget besteed zal worden. Het bestuur kan naar eigen inzicht bepalen hoeveel geld naar welke school gaat en hoe dit verdeeld wordt tussen personeel, leermiddelen e.d. Dit betekent dat als er meer scholen onder één bestuur vallen (zoals binnen Dynamiek Scholengroep) er een verplichte Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) moet komen, die vooral op het financiële vlak (advies)bevoegdheden krijgt. Binnen Dynamiek Scholengroep is er al een GMR.

Een versterkte positie van de medezeggenschapsraden (m.n. de GMR) is nodig om te kunnen fungeren als gelijkwaardige overlegpartner voor het schoolbestuur. Dit was dus nodig omdat schoolbesturen steeds meer mogelijkheden hebben gekregen voor het voeren van een eigen beleid waarover zij verantwoording moeten afleggen. Naast de GMR kent iedere school binnen Dynamiek Scholengroep een eigen Medezeggenschapsraad (MR)

De positie van de MR binnen de Kroevert

De MR is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over beleid en functioneren van de school. Dit betekent dat het om formeel geregelde medezeggenschap gaat. De medezeggenschap van de MR verschilt daardoor wezenlijk van werkoverleg in bijvoorbeeld het schoolteam. De MR heeft de taak de inspraak en invloed van alle betrokkenen bij de school via de teamvergadering en de leerlingen- of ouderraad te bewaken en te stimuleren. Het opkomen voor de belangen van het personeel, de ouders en leerlingen betekent niet dat het bestuur de MR ook zaken hoeft voor te leggen die betrekking hebben op een individueel personeelslid of een leerling. De bijzondere bevoegdheden van de MR (zie hieronder) hebben namelijk vrijwel allemaal betrekking op de vaststelling of wijziging van beleid. Uitzondering is de aanstelling of het ontslag van een lid van de schoolleiding. Geen enkele MR of school is gelijk aan een andere. De specifieke schoolsituatie, de cultuur, maar ook de motivatie en deskundigheid van de MR-leden zijn factoren die het 'gezicht' van de MR bepalen. Een MR bestaat voor de helft uit leerkrachten (2x teamgeleding) en voor de helft uit ouders (2x oudergeleding)

De algemene bevoegdheden van de MR

De bevoegdheden van de MR zijn onder te verdelen in:

  • Algemene bevoegdheden: het informatie-, initiatief-, overleg-, en het besprekingsrecht.
  • Bijzondere bevoegdheden: het advies- en het instemmingsrecht.

Algemene bevoegdheden
Het informatierecht is misschien wel het belangrijkste recht van de MR. Zonder voldoende informatie kan geen enkele MR voldoende inbreng hebben. Dit is ondermeer van groot belang om tot een weloverwogen oordeel te kunnen komen. Het initiatiefrecht betekent dat de MR over alle aangelegenheden voorstellen mag doen en standpunten kenbaar kan maken. Samenhangend met het initiatiefrecht heeft de MR ook het recht om alle aangelegenheden die op de school betrekking hebben aan de orde te stellen, met of zonder het bevoegd gezag of de schoolleiding. Naast de eigen MR-vergaderingen voert de MR ook regelmatig overleg met het bevoegd gezag (bijna altijd vertegenwoordigd door de schooldirectie).

Bijzondere bevoegdheden
De MR is bevoegd het bestuur te adviseren over een voorgenomen besluit. Onderwerpen die de wettelijke verantwoordelijkheid van het bestuur betreffen, bijvoorbeeld de financiën, personeelsamenstelling of belangrijke besluiten van de school over haar voortbestaan, zijn onderworpen aan het adviesrecht van de hele MR. Over het jaarlijkse formatieplan (hoeveel groepen komen er?) heeft de oudergeleding een adviesrecht en de teamgeleding het recht van instemming (goedkeuring). Het instemmingsrecht is de sterkste bevoegdheid van de MR, door het niet verlenen van zijn instemming kan de MR voorgenomen besluiten tegenhouden. Hierbij gaat het voornamelijk over onderwerpen van onderwijsinhoudelijke aard waarin onderwijskundige doelstellingen centraal staan (zoals bijv. het schoolplan waarin het beleid van de school voor 4 jaar wordt vastgesteld.).


 

Het belang van de achterban

Wat heeft de MR met zijn achterban? Zoals gezegd voert de MR overleg namens u als ouder/verzorger of teamlid. Toch is een MR lid niet verplicht uw mening of die van de meerderheid te volgen als hij/zij moet stemmen in een overleg. Uiteraard is het wel van belang dat er naar uw mening geluisterd wordt. Dit bevordert het draagvlak van de genomen besluiten en dit past ook binnen de taakomschrijving van de MR: het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school. Daarom hoort de MR ook graag uw mening of ideeën. Wij vinden het belangrijk om open en eerlijk met alle betrokkenen te communiceren om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen in het belang van de school. De MR wil graag een actieve en herkenbare rol hierbij spelen en staat open voor iedereen en alle zaken. Zaken die de MR bespreekt zijn niet altijd groot of ingewikkeld. Ook voor kleine zaken waarvan u graag meer wilt weten of vragen waarvan u niet weet waar u ze kunt stellen, kunt u bij de MR terecht.

Verschil tussen de taken van de MR en die van de OR?

De taken van de OR bestaan vooral uit het praktisch ondersteunen en helpen organiseren van veel schoolactiviteiten. Zij zijn daarmee de onmisbare extra handen in de school. De taak van de MR is wezenlijk anders, omdat die als kerntaak de controle op het opstellen en uitvoeren van beleid heeft.

De visie van MR

De MR van basisschool de Kroevert ziet het als haar belangrijkste taak om te controleren hoe het gevoerde beleid tot stand komt. Zijn alle betrokkenen (ouders/personeel) vooraf geraadpleegd? Ligt er een ordentelijk plan ten grondslag aan het beleid? Wordt het beleid achteraf geëvalueerd? Ontbreekt er beleid op een bepaald terrein? De MR vindt het belangrijk dat de Kroevert zich steeds verder ontwikkelt als een professionele organisatie die zich kenmerkt door een open communicatie naar ouders en personeelsleden en waarin alle professionals hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

De MR heeft niet de macht of de intentie om een directie tot een besluit te dwingen ten aanzien van incidenten of individuele gevallen. Toch bespreekt de MR regelmatig incidenten en voorvallen met de directie. We kijken dan weer vooral of er beleid is of ontwikkeld moet worden zodat we dergelijke incidenten in de toekomst kunnen voorkomen of oplossen. Uiteraard bespreken we met de directie hoe er in dit specifieke geval is opgetreden.

Wat vinden wij?

Wij vinden dat de Kroevert een school moet zijn die je herkent aan de volgende punten:

  1. Veilige en plezierige omgeving waarin kinderen zich thuis voelen en zich ten volle kunnen ontplooien
  2. Hoge kwaliteit onderwijs: vernieuwingen in lesprogramma's en methodieken en begeleiding van kinderen waarbij individueel het potentieel zo goed mogelijk wordt benut met tijdige signalering van hiaten (en aanpakken daarvoor) en een zorgvuldige voorbereiding op het middelbaar onderwijs
  3. Een enthousiast team van leerkrachten en directie die zich in een plezierige werkomgeving kunnen ontplooien en er trots op zijn aan de school verbonden te zijn
  4. Een ondernemend bestuur met visie dat doelgericht de belangen van leerlingen en leerkrachten en daarmee de visie van de school realiseert
  5. Een school die onderdeel is van de leefkern van Kronenberg en Evertsoord als essentieel onderdeel van de Brede Maatschappelijke Voorziening in het 'centrum' van deze kern.
  6. Open communicatie met enthousiaste en betrokken ouders over onderwijs, projecten en prestaties van het kind en resultaten van de school

De MR wordt vertegenwoordigd door:

Namens het team:

Inge van de Water           i.vandewater@dynamiek.nu

Ineke Geurts-Voermans   i.voermans@dynamiek.nu

Namens de ouders:

Janneke Appeldoorn

Kristel van Sundert

contact via: mr@kroevert.nl

 

 


 


 


mr@kroevert.nl